Kandydaci do tytułu "Złoty Inżynier 2019": Ewa Korzeniewska, Włodzimierz Serwiński


20-07-2019 16:34:08

Ewa Korzeniewska

Doktor inżynier, pracownik naukowo-dydaktyczny Politechniki Łódzkiej. Absolwentka Wydziału Elektrotechniki i Elektroniki tej uczelni. Ukończyła też podyplomowe studia pedagogiczne. W 2007 r. uzyskała tytuł doktora nauk technicznych, przedstawiając rozprawę „Model stanu krytycznego nadprzewodnictwa wysokotemperaturowego". Adiunkt Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki – Instytut Systemów Inżynierii Elektrycznej PŁ.

Prowadzi badania m.in. w dziedzinie tekstroniki, cienkich warstw elektroprzewodzących oraz funkcjonalizacji wyrobów tekstylnych pod kątem stosowania systemów tzw. elektroniki noszonej, a także technologii laserowych w modyfikacji właściwości powierzchni materiałów.

Jest współautorką patentu „Sposób wytwarzania warstw superhydrofobowych na powierzchni kauczuków akrylonitrylowego i butadienowo-styrenowego, zawierających nanorurki węglowe" oraz dwóch zgłoszeń patentowych „Sposób zmniejszania tendencji wyrobów tekstylnych do pillingu" oraz „Sposób oceny tendencji wyrobów tekstylnych do pillingu".

W swoim dorobku ma 57 artykułów w wiodących czasopismach naukowych indeksowanych w bazie Scopus, w tym 26 w Web of Science. Jest recenzentką publikacji naukowych w 12 zagranicznych oraz 2 polskich czasopismach, członkiem komitetów naukowych międzynarodowych konferencji i sympozjów oraz członkiem Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy Technicznej.

Uczestniczyła w 15 zagranicznych i 20 polskich konferencji naukowych, podczas których zaprezentowała wyniki swoich badań oraz wygłosiła referaty. Jest ekspertem w projektach UE skierowanych do przedsiębiorców z woj. łódzkiego. Sekretarz naukowy Komitetu Stowarzyszenia Elektryków Polskich ds. Zastosowań PEM w Medycynie, członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Zastosowań Elektromagnetyzmu.

Dr inż. Ewa Korzeniewska ma też znaczące sukcesy w popularyzacji wiedzy technicznej. Od 2007 r. jest pełnomocnikiem Dziekana Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki PŁ ds. promocji, w tym organizacji stanowisk edukacyjnych na targach, piknikach naukowych, warsztatach dla młodzieży oraz akcji „Dziewczyny na Politechniki". Zasiada w jury w konkursach fizycznych, matematycznych i informatycznych dla szkół średnich. mb

 

Włodzimierz Serwiński

Absolwent Wydziału Leśnego SGGW w Warszawie. Przez całe życie zawodowe (od 25 lat) związany zawodowo z Biurem Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, od 10 lat Dyrektor Oddziału w Olsztynie. Leśnik, urządzeniowiec, przyrodnik.

W swej działalności zawodowej jest doświadczonym ekspertem w zakresie inwentaryzacji i zarządzania rozwojem zasobów leśnych (plany urządzenia lasu, plany ochrony, plany zadań ochronnych, inwentaryzacje i ekspertyzy przyrodnicze). W pracy stara się łączyć wielowiekowe doświadczenia leśników z nowoczesnymi technologiami i zmieniającymi się potrzebami gospodarczo-społecznymi.

Poza podstawowymi obszarami interesują go aspekty ekonomiczne i społeczne leśnictwa i ochrony przyrody. Jest autorem projektu realizowanego na zlecenie Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Analiza społeczno-gospodarcza skutków utworzenia Mazurskiego Parku Narodowego”, w którym wykazał, że utworzenie MPN nie poprawi jakości ochrony przyrody w regionie, a spowoduje jedynie przeniesienie kompetencji decyzyjnych, narażając jednocześnie budżet Skarbu Państwa oraz lokalne samorządy i przedsiębiorstwa na straty. „Analiza…” była wielokrotnie wykorzystywana zarówno w dyskusjach lokalnych na temat utworzenia parku narodowego na Mazurach, jak i w debatach w polskim parlamencie.

Inżynier Włodzimierz Serwiński bierze aktywny udział w dyskusjach na forum publicznym jako autor artykułów i polemik w prasie leśnej i lokalnej. Jego najważniejszym osiągnięciem w zakresie popularyzacji leśnictwa i edukacji było współautorstwo (z Anielą i Adamem Smoczyńskimi) filmu „Plan na Las” (2016). Został za to uhonorowany Nagrodą im. Adama Loreta (wyróżnienie w kategorii najlepsze zrealizowane przedsięwzięcie w zakresie popularyzacji, ochrony i doskonalenia trwale zrównoważonej gospodarki leśnej oraz modelu organizacyjno-prawnego polskiego leśnictwa, 2017).

Wszelka działalność pana Włodzimierza Serwińskiego, czy to zawodowa czy pozazawodowa, służy od wielu lat jednemu celowi – dobru polskich lasów oraz promowaniu polskiej wizji urządzania i ochrony zasobów przyrodniczych w lasach. hp

Komentuje Waldemar Rukść

18-19
Aktualny numer WSZYSTKIE
eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl