70 pracowitych lat


18-01-2016 21:48:56

Dokładnie w dzień powstania 70 lat temu Naczelnej Organizacji Technicznej, w sobotę 12 grudnia 2015 r., do sali Warszawskiego Domu Technika NOT przybyli znakomici goście, a przede wszystkim członkowie reprezentujący wszystkie sfederowane w NOT Stowarzyszenia Naukowo-Techniczne, których właśnie od 12 grudnia ubr. jest już 40.

Uroczystość była ostatnim akordem obchodów jubileuszy ruchu stowarzyszeniowego. Przypomnijmy, że złożyły się na to: 180 rocznica założenia przez gen. Józefa Bema Towarzystwa Politechnicznego Polskiego w Paryżu, 110 rocznica oddania do użytku Domu Technika w Warszawie, 70-lecie powstania Naczelnej Organizacji Technicznej oraz 60-lecie Muzeum Techniki i Przemysłu NOT.

Historii minionych lat naszego ruchu poświęciliśmy wiele miejsca na łamach Przeglądu Technicznego, w tym dwa ubiegłoroczne numery jubileuszowe (PT 8’15 i PT 25’15). Wydane zostały także okolicznościowe wydawnictwa: „Zrzeszanie się polskich inżynierów i techników” Andrzeja Paszkiewicza, „Warszawski Dom Technika 1905 -2015” Bronisława Hynowskiego oraz jubileuszowy tom „Słownika Biograficznego Techników Polskich”.

Uroczystość rozpoczęła prezes FSNT-NOT Ewa Mańkiewicz-Cudny prezentacją 70-letniego dorobku NOT na tle uwarunkowań geopolitycznych ukształtowanych przez wielkie mocarstwa w Jałcie i Poczdamie w 1945 r. Podkreśliła ogromy wkład NOT w działania oświatowe, edukacyjne i wydawnicze oraz na rzecz zachowania dorobku kultury materialnej. Wiele uwagi poświęciła działalności NOT po transformacji ustrojowej. Uwypukliła znaczenie wysoko ocenianego przez przedsiębiorców i środowiska naukowo-badawcze „Programu projektów celowych dla msp” realizowanego przez NOT w latach 2003-2014 na zlecenie resortu nauki.

Dla wielu działaczy starszego pokolenia miłą i wzruszającą niespodzianką był obecność dzieci – córki Ewy i syna Wojciecha - inż. Bolesława Rumińskiego, jednego z założycieli NOT. Pani Ewa Rumińska-Zimny przekazała osobiste, historyczne dokumenty swego Ojca. Warto pamiętać, że inż. Rumiński był przed II wojną światową uczestnikiem Polskiego Kongresu Inżynierów w 1937 r. we Lwowie.

Jubileuszowa uroczystość była okazją do wyeksponowania najważniejszych inicjatyw podejmowanych przez ruch stowarzyszeniowy. W kuluarach można było obejrzeć wystawę dokumentująca wkład polskich inżynierów w rozwój techniki także na poziomie światowym. Wystawa była częścią aktualnej ekspozycji Muzeum Techniki i Przemysłu NOT pn. „Twórcy -  Technika – Społeczeństwo”.

Podczas jubileuszowej uroczystości nagrodzono laureatów wznowionego w 2010 r. Konkursu Mistrz Techniki. Jest on kontynuacją najbardziej prestiżowego przedsięwzięcia NOT. Nagrodzono cztery opracowania, przyznając tytuł Mistrza Techniki NOT oraz trzy wyróżnienia. Nagrodzonym zespołom pamiątkową statuetkę i dyplomy wręczał Mariusz Haładyj - podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju. Towarzyszyli mu prezes Ewa Mańkiewicz-Cudny i przewodniczący Jury, wiceprezes Stefan Góralczyk.

Duża grupa działaczy SNT otrzymała przyznane przez resort gospodarki Odznaki Honorowe za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej. Tę Honorową Odznakę otrzymała także Naczelna Organizacja Techniczna. Z okazji 25-lecia Krajowej Izby Gospodarczej okolicznościowe medale oraz listy gratulacyjne grupie zasłużonych działaczy SNT wręczył Dyrektor Generalny KIG Jerzy Bujok

Także NOT dziękowała swoim przyjaciołom i sympatykom. Medal im. inż. Piotra Stanisława Drzewieckiego - najwyższe wyróżnienie FSNT-NOT - za wsparcie udzielone inicjatywie Oddziału Warszawskiego SIMP przy organizacji Warszawskich Dni Techniki otrzymał były Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski. Wojewoda w krótkim wystąpieniu wspominał współpracę z ruchem stowarzyszeniowym, szczególnie ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych podczas działań przeciwpowodziowych na Mazowszu. Złotą Odznakę Honorową NOT otrzymał Sekretarz Generalny FEANI pan Dirk Bochar. Z uznaniem podsumował aktywny i merytoryczny udział przedstawicieli NOT w corocznych obradach Zgromadzenia Ogólnego Europejskiej Federacji Narodowych Stowarzyszeń Inżynierów (FEANI), które w w ubiegłym 2014 r. odbyło się w Gdańsku, a w październiku br. w Lizbonie. Także udział delegacji FSNT-NOT w V Światowym Kongresie Inżynierów w Kioto.

Na zakończenie we własnym programie artystycznym wystąpił Marek Majewski, Honorowy Złoty Inżynier plebiscytu redakcji „Przegląd Techniczny”. Z wykształcenia mgr. inż. lotnictwa, ze specjalnością konstruktor lotniczy, obecnie autor i kompozytor, śpiewający poeta i satyryk. Po jego występie, przy wniesionych lampkach szampana, Naczelnej Organizacji Technicznej odśpiewano tradycyjne 100 lat !

Jubileuszową uroczystość zakończyło spotkanie koleżeńskie. Tradycja takich spotkań sięga powstania w 1905 r. Domu Technika w Warszawie. Służył on wówczas i służy nadal twórcom techniki do wymiany doświadczeń, poglądów, prowadzenia szkoleń, organizowania spotkań, konferencji i kongresów. Także do tego, by nawiązywać i kultywować relacje koleżeńskie ludzi, którym zależy na rozwoju naszego kraju i kontynuacji Staszicowskiego przesłania: „Być Narodowi użytecznym” 

jmk

Tytuł MISTRZA TECHNIKI NOT 2014/2015 zdobył zespół autorski w składzie: dr hab. inż. Ireneusz Baic – IMBiGS, prof. dr hab. inż. Wiesław Blaschke – IMBiGS, mgr inż. Mirosław Cholewa – TAURON Wydobycie S.A., mgr inż. Andrzej Fraś – TAURON Wydobycie S.A., dr inż. Bronisław Gaj – Przedsiębiorstwo Górnicze SILESIA Sp. z o.o., dr hab. Stefan Góralczyk, prof. IMBiGS – IMBiGS i mgr inż. Józef Szafarczyk – IMBiGS za opracowanie powstałe w Instytucie Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego innowacyjnego rozwiązania technicznego pn. „Ekologiczny sposób wzbogacania energetycznych surowców mineralnych i gospodarczego wykorzystania uzyskiwanych produktów odpadowych”.          

 

 

Uroczyste spotkanie w sali balowej NOT-u.

Ewa Rumińska-Zimny, córka pierwszego prezesa NOT-u Bolesława Rumińskiego w towarzystwie prezes Ewy Mańkiewicz-Cudny.

Rektor Politechniki Warszawskiej, prof. Jan Schmidt w czasie wręczania pamiątkowego obrazu gmachu Politechniki.

Prof. Wiesław Blaschke odbiera tytuł Mistrza Techniki NOT w imieniu zespołu z Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

Prof. Janusz Pawłowski z zespołem z Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych odbiera wyróżnienie w konkursie Mistrza Techniki.

Mistrzowie Techniki w towarzystwie Prezes Ewy Mańkiewicz - Cudny.

Dirk Bochar (w środku), Sekretarz Generalny Europejskiej Federacji Narodowych Stowarzyszeń Inżynierskich (FEANI) – gościem Jubileuszu. Obok – prof. Szczepan Suchy i Prezes E. Mańkiewicz-Cudny

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Mariusz Haładyj składa gratulacje z okazji 70-lecia.

 

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl