Parlament 434 milionów: Unia dla zdrowia, Integracja po brexicie


19-10-2021 16:04:22

Unia dla zdrowia

COVID-19 i ewentualność kolejnych zagrożeń pandemicznych w przyszłości sprawiają, że jednym z najistotniejszych działań UE jest dbałość o kondycję zdrowotną obywateli w ujęciu międzynarodowym. Wynikiem jest podejmowanie działań usprawniających systemy zdrowotne i ich koordynacja, mające zaowocować powstaniem ogólnoeuropejskiej Europejskiej Unii Zdrowotnej.

15 września, podczas corocznej debaty w Europarlamencie, Ursula von der Leyen wygłosiła orędzie o stanie UE, wymieniając kryzys zdrowotny jako jeden z trzech – obok kryzysu gospodarczego i klimatycznego – najpoważniejszych obecnie wyzwań stojących przed zjednoczoną Europą.  W tym samym dniu Parlament Europejski przyjął wnioski dotyczące Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) oraz współpracy transgranicznej. Zdaniem europosłów istotne jest zwiększenia uprawnień ECDC w celu lepszego zapobiegania przyszłym sytuacjom kryzysowym, w tym podniesienia tempa reagowania. Wniosek przyjęto stosunkiem głosów 598 popierających przy 84 przeciwnych i 13 wstrzymujących się. Zalecenia dotyczą terminowości i dokładności w przypadku sprawozdawczości krajów unijnych. Kraje unijne zobowiązane byłyby także do przygotowania planów gotowości i reagowania. Europosłowie proponują ponadto rozszerzenie kompetencji ECDC o choroby niezakaźne (układu krążenia, oddechowego, nowotwory, cukrzycę i choroby psychiczne).

 

Kolejny wniosek (594 głosów popierających, 85 przeciwnych, 16 wstrzymujących się) ma na celu dalsze umocnienie UE w zakresie gotowości na kryzysy zdrowotne i reagowania na nie. Podkreślono rolę przejrzystych procedur dotyczących również składania wspólnych zamówień i zawierania umów. Dalsza pomyślna kooperacja krajów unijnych będzie skuteczniejsza w przypadku podjęcia dodatkowych wspierających ją, ze szczególnym uwzględnieniem rejonów transgranicznych, co pokazały doświadczenia z okresu obecnej pandemii.

Integracja po brexicie

Opuszczenie UE przez Wielką Brytanię oznacza istotną zmianę dla całej wspólnoty w wielu obszarach. 15 września Parlament zaakceptował propozycję dotyczącą specjalnego funduszu niwelującego wpływ brexitu na państwa unijne (652 głosy za, 32 sprzeciwu i 11 wstrzymujących się). Tzw. pobrexitowa rezerwa dostosowawcza (Brexit Adjustment Reserve) w wysokości 5 mld euro pozwoli na przeciwdziałanie negatywnemu wpływowi na ekonomię i społeczności, jednocześnie uwzględniając oddziaływanie zmian terytorialnych na kraje Unii.

Rezerwa obejmie pomoc dla sektorów gospodarki i przedsiębiorstw, lokalnych społeczności, a także wsparcie zatrudnienia i reintegracji. Szczególnie potraktowano również  sektor rybołówstwa z uwagi na ograniczenia związane z brytyjską wyłączną strefą ekonomiczną.

Jeszcze w 2021 r. wsparcie dla krajów UE ma wynieść 1,6 mld euro, w latach 2022 i 2023 po 1,2 mld, natomiast w 2025 r. – 1 mld euro (w cenach z 2018 r.). Uruchomienie funduszy zależne będzie od trzech czynników: wagi wymiany handlowej z Wielką Brytanią, rybołówstwa w wyłącznej strefie ekonomicznej Wielkiej Brytanii oraz wielkości populacji przygranicznej.

Parlament rozszerzył objęcie wydatków uwzględnianych do objęcia rezerwą z początkowej propozycji Rady (1 stycznia 2020 – 31 grudnia 2022 r.) na okres od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2023 r. Obecnie wniosek oczekuje na formalną akceptację Rady.

Oprac. ab

                                                  Na podst. Serwisu prasowego Parlamentu Europejskiego

 

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl