Transformacja polskiego ciepłownictwa


19-10-2021 14:20:11

Z Robertem Więckowskim prezesem Polskiej Spółki Gazownictwa rozmawia Bronisław Hynowski

- Panie Prezesie, Polska Spółka Gazownictwa i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zawarły 21 września porozumienie o współpracy. Jaki jest cel tego porozumienia?

- Znajdujemy się na początku wielkiej transformacji energetycznej, przy czym należy pamiętać, że jest to również transformacja gazownicza. Już dziś przestajemy mówić o gazie ziemnym, będącym samodzielnym źródłem energii, a zaczynamy wpisywać go w ramy paliwa gazowego, rozumianego jako miks różnych gazów, w tym gazów bio. Transformacja energetyczna stanowi także znaczące wyzwanie w zakresie procesu „zazieleniania” gazu oraz dekarbonizacji m.in. ciepłownictwa zawodowego.

Ciepłownictwo systemowe pokrywa aż 42% krajowego zapotrzebowania na ciepło – codziennie korzysta z niego ponad 15 mln Polaków. Wiele ciepłowni wciąż jednak nie rozpoczęło działań modernizacyjnych, aby sprostać wymaganiom stawianym przez Unię Europejską. Dlatego Polska Spółka Gazownictwa łączy siły z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, by wspólnie działać na rzecz rozwoju i modernizacji klientów zawodowych. Liczę, że dzięki wspólnym staraniom i wymianie wiedzy, uda nam się zadbać o bezpieczne dostawy gazu dla Polaków.

- Jak będzie w praktyce wyglądała ta współpraca?

- Na wstępie warto podkreślić, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska to największa w Polsce instytucja finansująca inwestycje prośrodowiskowe, kierowane zarówno do przemysłu, jednostek samorządu terytorialnego, jak i osób indywidualnych. Wykorzystuje do tego odpowiednie programy priorytetowe finansowane zarówno z budżetu państwa, a także m.in. z funduszy europejskich.

Wspólnie chcemy rozszerzać wachlarz działań wspierających transformację energetyczną Polski oraz poprawę jakości powietrza. Warto podkreślić, że ramy kooperacji, których efektem ma być m.in. wspieranie dywersyfikacji dostaw i rozbudowy infrastruktury sieciowej gazu ziemnego, wpisują się w strategiczne założenia Polityki Energetycznej Polski do 2040 r.

- Czy są już zaplanowane pierwsze wspólne działania?

- NFOŚiGW pozwoli nam m.in. na ściślejszą współpracę i wymianę wiedzy między naszymi doradcami ds. rozwoju rynku a doradcami energetycznymi NFOŚiGW. Jestem przekonany, że efekty wspólnych działań pozwolą wspierać aktywizację nieczynnych przyłączy gazowych, zmniejszą negatywne oddziaływanie przedsiębiorstw i sektora ciepłowniczego na środowisko, czy pobudzą rozwój biogazowni i biometanowni oraz sieci biogazu.

Naszym wspólnym celem jest także promowanie technologii jednoczesnego wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej, tzw. kogeneracji opartej o źródła gazowe, a także zamiany paliw wysokoemisyjnych na niskoemisyjne w źródłach przemysłowych i ciepłowniczych. Chcemy również wspierać działania termomodernizacyjne czy przyspieszające rozwój niskoemisyjnego transportu, w tym infrastruktury tankowania CNG i LNG.

- Jakie jeszcze działania podejmuje PSG, żeby wspomóc klientów zawodowych?

- W związku z rozpoczynającą się transformacją energetyczną polskiego przemysłu oraz ciepłownictwa, zarząd Polskiej Spółki Gazownictwa widząc ogromne potrzeby i wyzwania jakie stoją przed spółką, postanowił powołać dedykowaną, celową komórkę organizacyjną, ukierunkowaną na dostosowanie spółki do procesu dekarbonizacji. W ramach nowoutworzonego Departamentu Energii realizowany będzie m.in. Program Transformacji Energetycznej, badanie rynku, czy identyfikacja potencjalnych klientów strategicznych. Ważnymi działaniami będą również - analiza potencjału rynku paliw gazowych w aspekcie dekarbonizacji, a także zdobywanie nowych klientów z przedziału od 1 MW mocy zainstalowanej, w tym klientów strategicznych z obszaru ciepłownictwa, elektrociepłownictwa i przemysłu.

- Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2193 w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania?

- Zainteresowanie wyraziło już ponad 360 ciepłowni i elektrociepłowni chcących przyłączyć się do sieci gazowniczej i zamienić węgiel na gaz. 190 z nich jest już w procesie przyłączeniowym. Zdajemy sobie sprawę, że przed nami stoi bardzo trudne zadanie i zrobimy wszystko, żeby nie doszło do konieczności wyłączenia z eksploatacji istniejących źródeł zawodowych ciepłowniczych zasilanych paliwem stałym. Dlatego łączymy siły i rozpoczynamy współpracę m.in. z NFOŚiGW.

 

 

 

 

Polska Spółka Gazownictwa” Sp. z o.o. z Grupy Kapitałowej PGNiG, jest Sponsorem Strategicznym projektu "Inżynierowie dla niepodległej Polski".

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl