Parlament 434 milionów. W kierunku zielonej Europy, Fundusz Sprawiedliwe j Transformacji


10-01-2021 14:24:50

W kierunku zielonej Europy

Posłowie Parlamentu Europejskiego debatowali na temat sposobów finansowania przejścia na bardziej zrównoważoną, zieloną gospodarkę. Transformacja ma za zadanie przede wszystkim osiągnięcie spójniejszej i odporniejszej gospodarki, wzmacnianie konkurencyjności i stymulowanie tworzenia nadwyżki wysokiej jakości miejsc pracy.

W niewiążącej rezolucji Parlament pozytywnie ustosunkował się do planu inwestycyjnego na rzecz zrównoważonej Europy, który ma fundamentalne znaczenie dla wdrażania Zielonego Ładu, transformacji w kierunku ekologicznej i zrównoważonej, a także bardziej odpornej po kryzysie związanym z pandemią COVID-19 gospodarki. Z zadowoleniem przyjęto wsparcie przez InvestEU planu inwestycyjnego implementacji oraz wniosek o stworzenie Instrumentu na Rzecz Inwestycji Strategicznych.

Potwierdzono wagę krajowych planów odbudowy i zwiększania odporności w dochodzeniu do celów neutralności klimatycznej w 2050 r. i do celów pośrednich w 2030 roku. Powodzenie w dochodzeniu do celów klimatycznych będzie zależeć od priorytetowego traktowania zrównoważonych inwestycji, włączając w to środki polityczne, publiczne i prywatne sektory, regiony, spójną strategię przemysłową i cyfryzację sektora publicznego. Ważne jest także odpowiednie finansowanie i zaangażowanie sektora prywatnego w celu zapobieżenia ewentualnej luce po zakończeniu kolejnego okresu obowiązywania wieloletnich ram finansowych.

Istnieją natomiast obawy, czy powiedzie się uzyskanie założonego finansowania planu inwestycyjnego w kwocie biliona euro do 2030 r. w świetle obecnych prognoz gospodarczych po kryzysie związanym z pandemią COVID-19 – może powstać luka w inwestycjach ekologicznych, dlatego postuluje się poświęcenie większej uwagi inwestycjom. Szczególnie istotne jest wspieranie sektora prywatnego.

Wzajemny dialog sektora prywatnego i publicznego powinien być wspierany przez Europejski Bank Centralny. Z zadowoleniem przyjęto zmianę polityki Banku w kredytowaniu energetyki oraz decyzję o zaangażowaniu 50% operacji na aktywności związane z klimatem i zrównoważonym środowiskiem od 2025 r.

Fundusz Sprawiedliwe j Transformacji

Komisja miałaby współdziałać z krajami przy opracowywaniu strategii zapewnienia dostępności i różnorodności transportu i ruchu pieszych i rowerzystów. Parlament wezwał jednocześnie Komisję do stworzenia takiej sprawozdawczości i monitorowania, aby zapewnić prawdziwe oddziaływanie wydatków.

Przy przechodzeniu do bardziej zielonej gospodarki istotne jest realistyczne podejście. Parlament szanuje prawo państw członkowskich do wyboru koszyka energetycznego. Inwestycje w Zielony Ład nie mogą odbywać się kosztem zwiększenia nierówności społecznych i tych pomiędzy poszczególnymi regionami Unii.

Dodatkowo w grudniu Parlament Europejski osiągnął wstępne porozumienie z Radą dotyczące Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (Just Energy Transition). Zakres Funduszu będzie poszerzony o mikroprzedsiębiorstwa, uniwersytety i publiczne instytucje badawcze, sektor edukacji i innowacje cyfrowe. Dofinansowanie będzie mogło objąć technologie magazynowania energii, niskoemisyjne ciepłownictwo komunalne, energie odnawialne. Z Funduszu wyłączono natomiast technologie atomowe, inwestycje związane z przemysłem tytoniowym i paliwa kopalne. Powstanie również „zielony mechanizm nagród” proponowany przez Parlament, pod warunkiem zwiększenia Funduszu po 2024 r.

Zgodnie z najnowszymi danymi emisje gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej spadły w 2019 roku do najniższego poziomu od trzech dekad. W listopadzie 2020 r. Komisja Europejska przyjęła roczne sprawozdanie z działań w dziedzinie klimatu. Według raportu emisje w UE-27 zmniejszyły się o 3,7% w ujęciu rocznym przy jednoczesnym wzroście PKB o 1,5%! Największy spadek zaobserwowano w obrębie emisji objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji – 9,1% w porównaniu do poprzedniego roku, natomiast poza systemem utrzymały się na podobnym poziomie. O blisko 2% zmniejszyły się emisje z przemysłu. O ok. 1% wzrosły natomiast zweryfikowane emisje z lotów w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Oprac. ab

Na podst. Serwisu prasowego Parlamentu Europejskiego

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl