Kandydaci do tytułu "Złoty Inżynier 2019": Jacek Jaworski, Stanislaw Świetlicki


12-03-2019 21:22:31

Jacek Jaworski

W 1996 r ukończył na Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, kierunek: Górnictwo i Geologia, specjalność: Gazownictwo Ziemne. Pracę zawodową rozpoczął w 1996 roku w Laboratorium Metrologii Przepływów Instytutu Nafty i Gazu w Krakowie na stanowisku inżyniera branżowego, a od 1997 jako  asystent. W 2004 roku, na Wydziale Wiertnictwa Nafty i Gazu AGH uzyskał stopień doktora w specjalności inżynieria gazownicza. Od 2004 r. kieruje Zakładem Metrologii Przepływów, a od 2008 r. pełni funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Gazownictwa Instytutu Nafty i Gazu - Państwowego Instytutu Badawczego. Kieruje akredytowanym przez PCA, Zespołem Laboratoriów Badawczych Sieci, Instalacji i Urządzeń Gazowych w INiG-PIB. Od 2015 r. jest członkiem Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa. Od 2007 do 2015r. aktywnie uczestniczył w pracach standaryzacyjnych w Komitecie Standardu Technicznego IGG, gdzie w latach 2007-2013 był z-cą Przewodniczącego.

Kieruje Pionem Gazownictwa INiG-PIB, koncentrując badania na użytkowaniu paliw gazowych, monitoringu jakości gazu, bezpieczeństwie sieci gazowych, metrologii przepływów, ochronie środowiska i bezpieczeństwie transportu gazu oraz badaniach dla potrzeb certyfikacji. Nadzoruje również badania w celu sporządzenia procedur oceny zgodności z dyrektywami/rozporządzeniami UE dot. urządzeń spalających gaz, przyrządów pomiarowych, efektywności energetycznej nowych wodnych kotłów grzewczych, a od 2014 r. – wyrobów budowlanych.

Swoje badania naukowe prowadzi w obszarze metrologii w gazownictwie, skupiając się m.in. na określeniu wpływu warunków pracy przyrządów pomiarowych na nierozliczone ilości gazu a także nad badaniami wpływu dodatku wodoru na rozliczenia paliw gazowych. Jest współautorem metody wyznaczenia wskaźników pogodowych WSK, stosowanych przez PSG w metodzie termicznej. Był inicjatorem wprowadzenia rozliczeń gazowych w polskim systemie gazowniczym oraz zastosowania narzędzi statystycznych do ponownej legalizacji gazomierzy miechowych (próby losowej). hp

Stanisław Świetlicki

Mgr inż. Stanisław Świetlicki jest absolwentem Wydziału Chemii Spożywczej Politechniki Łódzkiej oraz studiów podyplomowych na tym Wydziale.

Prawie całe jego życie zawodowe związane było z Cukrownią „Lublin”,  której był stypendystą, Kierownikiem Laboratorium a następnie Głównym Technologiem. W 1979 r. powołany został na Dyrektora tej Cukrowni.

W 1984 r. zrezygnował z tego stanowiska i przeszedł do pracy w Przedsiębiorstwie Państwowym „Cukrownie Lubelskie”, do którego należało 11 cukrowni.Tu, jako kierownik Działu Technicznego nadzorował rozruchy nowych cukrowni budowanych przez polską firmę „Polimex-Cekop” w Ghanie, Grecji, Iranie, Jugosławii, Syrii i na Ukrainie. W 2003 r. ponownie powołany został na stanowisko Dyrektora Cukrowni „Lublin”. Stanowisko to pełnił do przejścia na emeryturę w 2007 r. W okresie jego pracy Cukrownia „Lublin” była systematycznie modernizowana i zwiększyła swoją zdolność przerobową buraków z 3000 do ponad 7000 t na dobę.

W czasie jej zamykania w 2008 r. należała do najnowocześniejszych i największych w Polsce. Głównym powodem zamknięcia była lokalizacja w centrum miasta i uciążliwość dla mieszkańców Lublina. Po przejściu na emeryturę 2 lata pracował w Rosji w Spółce „Rusagro”, na stanowisku Dyrektora Departamentu Technologicznego. Do Spółki tej należało 7 cukrowni w tym dwie zbudowane przez „Polimex-Cekop” tj.: Wałujki i Znamienka.

Był autorem wielu referatów wygłaszanych na konferencjach i szkoleniach organizowanych przez STC a także publikowanych w „Gazecie Cukrowniczej”.

Za pracę zawodową odznaczony był Srebrnym, dwukrotnie Złotym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Od początku swojej pracy działał w Stowarzyszeniu Techników Cukrowników. Przez wiele lat był Przewodniczącym Koła Zakładowego oraz Członkiem Zarządu Głównego STC. W l. 2003 - 2017 pełnił funkcję Przewodniczącego Zarządu Głównego STC. Za działalność społeczną był odznaczony Srebrną, Złotą i Diamentową odznaką NOT. hp

 

Komentuje Waldemar Rukść

9-10
Aktualny numer WSZYSTKIE
eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl