Chemia do chemii


14-09-2017 12:58:26

Dr inż. Agata Jakóbik-Kolon, adiunkt w Katedrze Chemii Nieorganicznej, Analitycznej i Elektrochemii Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Parę zdań z CV

Absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach. W 2009 r. ukończyła studia doktoranckie w Katedrze Chemii i Technologii Nieorganicznej Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej, przedstawiając wyróżnioną rozprawę doktorską pod tytułem: „Badania nad metodami rozdziału cyrkonu i hafnu oraz opracowaniem metod oznaczania hafnu w związkach cyrkonu”. Od 2013 r. pracuje na stanowisku adiunkta w macierzystej uczelni.

Wynalazki, patenty, wdrożenia

Na początku pracy naukowej zajmowała się przede wszystkim oznaczaniem hafnu w obecności dużych zawartości cyrkonu oraz sposobem oddzielenia obu pierwiastków. To jedno z najtrudniejszych zagadnień z zakresu separacji pierwiastków ma duże znaczenie praktyczne: hafn, jako pochłaniacz neutronów, znajduje zastosowanie w energetyce jądrowej. W latach 2010-2013 była główną wykonawczynią związanego z tą tematyką projektu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Badania nad rozdzielaniem cyrkonu od hafnu na chelatującej żywicy jonowymiennej Diphonix”. Efektem badań jest 5 przyznanych patentów, 2 zgłoszenia patentowe oraz kilka publikacji z listy filadelfijskiej.

W dalszych badaniach, związanych ze skomplikowaną chemią roztworów wodnych hafnu i cyrkonu, podjęła się optymalizacji opracowanej przez siebie metody rozdzielania obu pierwiastków i ich desorpcji z żywicy Diphonix. Interesują ją również badania z zakresu ochrony środowiska, zajmowała się np. sposobami unieruchamiania toksycznych jonów glinu w glebach i wpływem tych zabiegów na rośliny.

W ramach projektu Innowacyjna Gospodarka w latach 2014-2015 wykonywała na zamówienie Akademii Górniczo-Hutniczej badania aplikacyjne, które dotyczyły wytrącania wodorotlenku magnezu z solanek kopalnianych i ługów pokrystalizacyjnych prażonym dolomitem.

W 2015 r. NCBR przyznało jej grant w wysokości miliona złotych (program LIDER) na badania nad nowymi typami biosorbentów wykorzystywanymi do usuwania jonów cynku.

Badania nad syntezą i charakterystyką nowych hybrydowych biosorbentów polisacharydowych oraz sorbentów z poli(metakrylanu metylu) polegały na poszukiwaniu skutecznej metody usuwania cynku z wód kopalnianych. W ten sposób nie tylko chroni się środowisko przed zanieczyszczeniem metalami ciężkimi, ale można również uzdatnić dziesiątki tysięcy metrów sześciennych wody dziennie – co ma ogromne znaczenie dla takiego kraju jak Polska, gdzie zasoby wody pitnej są ograniczone – i odzyskać cenny surowiec, jakim jest cynk. Opracowaną na podstawie badań technologię będzie można wykorzystać również w innych gałęziach przemysłu, m.in. w galwanizerniach. Inne biosorbenty, stosowane tym razem do usuwania kadmu i ołowiu, były przedmiotem badań w projekcie dofinansowanym przez MNiSW w konkursie Iuventus Plus.

W 2015 r. dr inż. Agata Jakóbik-Kolon kierowała zadaniem prowadzonym we współpracy z Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej. Przedsięwzięcie, którego efektem było dostosowanie poligliceryny do wymagań potencjalnych odbiorców, zrealizowano w ramach „Inkubatora Przedsiębiorczości”. Poligliceryna i jej pochodne są nietoksycznymi i biodegradowalnymi cennymi substancjami wykorzystywanymi w m.in. przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym i spożywczym.

W latach 2015-2017 była wykonawcą w 8 różnych grantach badawczych – m.in. ENFLUID (Polsko-Norweska Współpraca Badawcza) oraz w grantach przyznanych przez NCBR: BIOSTRATEG, Gekon i Lider.

Jest współautorką 6 patentów, 8 zgłoszeń patentowych i 2 technologii know-how (sposób wydzielania polieteroli z mieszaniny poreakcyjnej oraz sposób otrzymania niepylących materiałów sypkich z wykorzystaniem piachu z dodatkiem poligliceryny).

Nagrody

Kapituła Funduszu im. Jana Binkiewicza w 2010 r. przyznała jej wyróżnienie i  stypendium za pracę doktorską.

Publikacje, konferencje, aktywność naukowa

Dorobek dr. inż. Agaty Jakóbik-Kolon to 32 publikacje z listy JCR o łącznym IF 79. Wygłosiła 8 referatów na międzynarodowych konferencjach (trzy z nich zostały nagrodzone w Jeju w Korei Południowej oraz w St. Petersburgu w Rosji, zajmując I, II i III miejsce). Opublikowała 12 recenzowanych materiałów pokonferencyjnych, ponadto ma na swoim koncie 25 wystąpień posterowych na krajowych i międzynarodowych konferencjach. Jest współautorką rozdziału w podręczniku akademickim „Eksperymentalna chemia nieorganiczna”. Od 2012 r. roku pełniła funkcję associate editor w czasopiśmie z listy JCR Central European Journal of Chemistry (od 2014 r. Open Chemistry). Obecnie sprawuje tam funkcję edytora.

Prywatnie

Praca naukowa stanowi dla mnie wyzwanie i pasję. Poszukiwanie nowych rozwiązań, projektowanie badań, praca w laboratorium są fascynujące, ale bywają też żmudne i nie zawsze kończą się sukcesem. Najważniejsze to nie poddawać się i dążyć do celu, który daje poczucie spełnienia naukowego i mobilizuje do podejmowania nowych wyzwań.

Chwile wytchnienia i regenerację zapewnia jej jazda na motocyklu. Za miastem, na torze lub za granicą, motocykl pozwala łączyć zamiłowanie do motoryzacji, podróżowania i odkrywania nowych smaków.

if

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl