Kandydaci do tytułu "Złoty Inżynier 2017": Paweł Krajewski, Zbigniew Piotrowski


29-08-2017 17:50:26

Paweł Krajewski

Wybitny naukowiec, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (1978), gdzie studiował fizykę – specjalność biofizyka. Od ukończenia studiów zawodowo związał się z Centralnym Laboratorium Ochrony Radiologicznej w Warszawie (CLOR). Przez wiele lat był zastępcą dyrektora CLOR, a od 2006 r. pełni funkcję dyrektora naczelnego tej instytucji.

Kierowany przez dr. Pawła Krajewskiego CLOR prowadzi badania oraz wykonuje oceny i ekspertyzy dla wiodących jednostek w Polsce i na świecie zajmujących się ochroną radiologiczną. Działalność naukowa i ekspercka CLOR jest ukierunkowana przede wszystkim na skuteczną ochronę społeczeństwa i narażonych zawodowo osób przed skutkami promieniowania jonizującego. Zadania CLOR są też ściśle powiązane z Programem Polskiej Energetyki Jądrowej oraz mają ścisły związek z koniecznością rozszerzenia i dostosowania krajowego systemu ochrony radiologicznej do podwyższonych standardów bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, wynikających z zaleceń i dyrektyw UE.

Dr Paweł Krajewski od wielu lat prowadzi badania naukowe m.in. w zakresie modelowania zachowania się radionuklidów w środowisku naturalnym oraz walidacji, a także przestrzennej analizy modeli radioekologicznych oraz oceny ryzyka radiacyjnego fauny i flory.

W latach 1986-1989 uczestniczył w pracach zespołu Ministerstwa Zdrowia ds. oceny skuteczności podania płynu Lugola dla dzieci i młodzieży w Polsce po awarii w Czarnobylu. Był także m.in. koordynatorem projektu „Uwolnienie w Czarnobylu I-131: walidacja modelu i ocena skuteczności przeciwdziałania, Grupa Robocza ds. Jodów" (IAEA program EMRAS). W latach 2006-2010 pełnił funkcję członka Rady Atomistyki przy Prezesie Państwowej Agencji Atomistyki.

Dr Paweł Krajewski jest inicjatorem, członkiem Komitetów Naukowych oraz referentem wielu krajowych i zagranicznych sympozjów i konferencji. Wyniki swoich badań ogłasza w renomowanych czasopismach naukowych. Jest autorem i współautorem blisko 100 publikacji naukowych, w tym ponad 60 drukowanych w czasopismach z listy filadelfijskiej. mb

 

Zbigniew Piotrowski

Dr hab. inż., prof. WAT, absolwent Wydziału Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej. Od 1998 r. pracuje w Instytucie Telekomunikacji na Wydziale Elektroniki WAT, którego jest dyrektorem. Pełni funkcję sekretarza ds. naukowych Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN.

Pracę rozpoczynał od szkolenia podchorążych w ramach eksploatacji wojskowego sprzętu łączności oraz w zakresie naukowym (m.in. projektowanie algorytmów cyfrowego przetwarzania sygnałów dotyczących kompresji stratnej sygnału mowy na potrzeby wojskowych systemów łączności, testowanie wokoderów wg standardu MELP, testy jakości i zrozumiałości sygnałów syntezowanych). Jako asystent zajmował się techniką rozpoznawania sygnału mowy i mówcy (technologia mikstur gaussowskich) oraz techniką ukrywania danych (cyfrowy watermarking obiektów akustycznych, steganografia). Później skupił się na wykrywaniu algorytmów znakujących operujących w łączach internetowych, radiowych oraz w plikach multimedialnych.

Jest autorem mikrotelefonu z funkcją skrytego uwierzytelniania abonenta (model do radiostacji taktycznej powstał w jego zespole w ITK WEL WAT). Wraz z zespołem opracował m.in. programowy system brokera tożsamości głosowej na potrzeby zarządzania tożsamością głosową w systemach łączności radiowej, sprzętowy terminal steganograficzny, sprzętowy token znaku wodnego oraz filtr steganograficzny do usuwania niepożądanej transmisji skrytej.
W latach 2007-2008 odbył staż naukowy w University College London pod kierunkiem prof. Ingemara J. Coxa, prekursora w dziedzinie techniki ukrywania danych.

Laureat konkursu Innowator Mazowsza (2008). W 2013 r. wziął udział w stażu naukowym w Stanford University w zakresie wdrażania innowacji naukowych w przemyśle (Top 500 Innovators). Jest autorem lub współautorem ponad 110 publikacji naukowych, 2 monografii i kilkunastu rozdziałów w monografiach. Kierował 5 projektami badawczymi finansowanymi z budżetu państwa. Jest opiekunem Sekcji Telekomunikacji w Kole Naukowym Elektroników, członkiem Polskiego Towarzystwa Akustycznego oraz członkiem komitetów naukowych kilku konferencji krajowych. em

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl