Oddech przez dobry filtr


29-08-2017 17:15:27

Dr hab. inż., prof. nadzw. Katarzyna Majchrzycka, Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy.

Parę zdań z CV

Absolwentka Wydziału Włókienniczego Politechniki Łódzkiej (1984). Pracę naukową rozpoczęła w Instytucie Metrologii, Włóknin i Odzieżownictwa, następnie pracowała w Instytucie Inżynierii Materiałów Włókienniczych (obecnie Instytut Włókiennictwa). Od 1993 r. nadzoruje w CIOP-PIB pracę interdyscyplinarnego zespołu badawczego Zakładu Ochron Osobistych w Łodzi.

W pracy doktorskiej „Filtracja aerozoli w warunkach symulujących użytkowanie indywidualnych ochron układu oddechowego”, której promotorem był prof. dr hab. inż. Leon Gradoń, podjęła się złożonego zadania odwzorowania zjawisk charakteryzujących się dużą zmiennością i niejednorodnością parametrów procesowych i materiałowych.

Wynalazki, patenty, wdrożenia

Inicjuje badania wszystkich rodzajów środków ochrony indywidualnej, dbając później o ich wykorzystanie w praktyce. Jako metrologa szczególnie interesują ją zagadnienia związane z metodyką sposobu badań i oceny wyrobów.

Zajmuje się zjawiskami związanymi z filtracją nieustaloną we włókninach stosowanych w sprzęcie chroniącym układ oddechowy przed pyłami. Opracowała sposób ich symulacji przy zmiennym kierunku przepływu aerozolu przez filtr włókninowy działający jak przegroda filtracyjna, przy różnej wilgotności powietrza. Wyjaśniła znaczenie ładunków elektrostatycznych i poziomu zwilżalności warstwy wierzchniej włókien w procesie utraty skuteczności filtracji podczas osadzania na włókninach pyłów.

Od 2000 r. zajmuje się ochroną układu oddechowego przed zagrożeniami biologicznymi w związku z pojawianiem się nowych odmian mikroorganizmów chorobotwórczych oraz możliwością użycia ich jako broni biologicznej. Prowadzi pionierskie prace związane z wykorzystaniem technologii pneumotermicznego formowania runa do funkcjonalizacji włókien z polimerów termoplastycznych. Stworzyła metodykę badań skuteczności filtracji i przeżywalności mikroorganizmów we włókninach. Do wytwarzania biobójczych włóknin pneumotermicznych stosuje polimery biodegradowalne oraz czasowo uwalniany środek biobójczy.

Wyjaśniła zjawisko utraty skuteczności włóknin filtracyjnych w aspekcie ich powinowactwa do cieczy. Do modyfikacji i rozwinięcia filtracyjnej powierzchni włókien wykorzystała plazmę niskotemperaturową.

Wraz z PŁ i Przedsiębiorstwem Sprzętu Ochronnego MASKPOL S.A. prowadzi projekt badawczy, którego celem jest opracowanie technologii wytwarzania jednowarstwowego wielofunkcyjnego kompozytu włókninowego do filtrującego sprzętu ochrony układu oddechowego i wkładek do obuwia ochronnego.

Razem z zespołem stworzyła 5 oryginalnych, wdrożonych rozwiązań technologicznych i konstrukcyjnych włóknin filtracyjnych i sprzętu ochrony układu oddechowego. Jest współautorką 12 patentów i zgłoszeń patentowych.

Nagrody

Za działalność naukową otrzymała 16 nagród i wyróżnień. 7 wynalazków, których jest współautorką, zostało nagrodzonych na międzynarodowych i krajowych targach.

Publikacje, konferencje, aktywność naukowa

Zdobywa fundusze na badania w krajowych i międzynarodowych konkursach. Kierowała 12 krajowymi projektami indywidualnymi, była współwykonawczynią 6 projektów krajowych i 3 międzynarodowych, koordynowała prace badawcze w 4 projektach realizowanych w konsorcjach z naukowcami z innych ośrodków i przedsiębiorcami (m.in. projekt 7 Programu Ramowego „Inteligentne rozwiązania środków ochrony indywidualnej do zastosowań w warunkach wysokiego poziomu ryzyka w złożonym środowisku pracy” z 16 partnerami z 7 krajów UE oraz projekt PO IG „Innowacyjne materiały polimerowe i węglowe chroniące przed nanocząsteczkami, parami i gazami”).

Autorka lub współautorka 4 rozdziałów w monografiach międzynarodowych i 9 krajowych oraz 25 poradników. Wyniki prac naukowych opublikowała w 12 artykułach, w 48 była współautorką. Wygłosiła blisko 100 referatów na konferencjach.

Zajmuje się działalnością doradczą, ekspercką, normalizacyjną oraz edukacyjną. Od 1994 r. prowadzi autorskie wykłady na studiach podyplomowych Bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy w Centrum Edukacyjnym Instytutu. Opracowała materiały edukacyjne Ograniczanie ryzyka zawodowego poprzez dobór i stosowanie środków ochrony osobistej przeznaczone do szkolenia pracodawców i kadry inżynieryjno-technicznej w mśp, a także materiał dydaktyczny Techniczne i organizacyjne metody eliminowania zagrożeń i ograniczania ryzyka zawodowego dla Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Kieruje Sekcją Certyfikacji Środków Ochrony Indywidualnej w ramach działalności CIOP-PIB jako Jednostki Notyfikowanej przez KE do pełnienia zadań wynikających z dyrektywy 89/686/EWG regulującej dopuszczanie do stosowania środków ochrony indywidualnej. Przewodniczy Grupie Eksperckiej ds. Dyrektywy przy PCA oraz jestem członkiem komisji konkursowej Międzynarodowych Targów SAWO. Bierze udział w pracach 5 konsorcjów i sieci naukowych, 5 międzynarodowych i 3 krajowych zespołów eksperckich. Wchodzi w skład komitetów redakcyjnych 3 czasopism, jest recenzentką 9 czasopism.

Prywatnie

Dzięki pracy naukowej poznaję nowe zagadnienia techniczne i organizacyjne, rozkładam je na czynniki pierwsze i szukam nowych kontekstów ich zastosowań. To pasjonująca praca i pełna niespodzianek, a także uważności na otaczający świat i ludzi. Praca naukowa to także praca zespołowa, w której każdy pomysł może być na wagę złota, zatem warto być inicjatorem i uczestnikiem takich zdarzeń.  

Pasją, którą dzieli z córką, są książki pozwalające na zgłębianie ludzkich zachowań, a wraz z mężem i synem uprawia żeglarstwo.

if

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl